Kinderen zijn een wonder. Ze passen zich razendsnel aan.

Ik vermoed dat dit stuk heel belangrijk is voor de mama's en papa's die, eens dat ze beslist hebben om te verhuizen naar de eeuwige lente, de moeilijke taak wacht om de juiste beslissing te nemen voor de opvoeding van hun kinderen. Er bestaan GEEN Nederlandstalige scholen in Tenerife. Het goede nieuws is dat er verschillende andere mogelijkheden zijn en dat uw kind zich snel aanpast aan zijn nieuwe omgeving. Het is dus aan de ouders het kind het gevoel te geven dat alles veilig is en hun papa en mama nooit ver weg zijn. Als ze dat weten zijn het in feite de ouders die zich meer zorgen maken dan het kind zelf. Natuurlijk zullen de eerste twee tot drie maanden een serieuze aanpassing zijn en zal het kind ook moeite hebben met de aanpassing. Maar je zal merken dat na de derde tot de zesde maand het kind zich al beter aangepast heeft dan jullie ! Sterker nog, uw kind steekt u met de Spaanse taal voorbij. Tussen drie en zes maanden gaat hij volledig zelfstandig met zijn vriendjes kunnen spelen en met de leerkracht van de klas kunnen praten.

Om hier beter op in te gaan moeten we de leeftijdscategorieën van de kinderen onderscheiden:
Kinderen tot 6 jaar:

De ouders met kinderen tot 6 jaar hoeven niets te vrezen. Immers, een kind van deze leeftijd ontwikkelt zich razendsnel in een nieuwe leefomgeving. Hier kan U opteren wanneer ze rijp zijn voor het eerste studiejaar dat ze ofwel in privé of gemeentescholen worden ingeschreven. Wij raden hier aan om het Spaans onderwijs te volgen vermits jullie ginds gaan werken of een zaak beginnen. Hier gaat uw kind zich in het Spaanse milieu integreren, wat zowel op sociaal als opvoedkundig gebied een ideaal evenwicht zal bieden aan uw kind. Vergeet niet dat uw kind ook thuis nog zijn moedertaal zal spreken. Na het tweede of derde studiejaar kan je dan eventueel opteren om over te gaan naar een priveschool. Over de privescholen straks meer. Koppels die gedetacheerd worden door een Belgisch bedrijf en maar voor een beperkte termijn verblijven, doen er beter aan om hun kind de Engelse richting te laten volgen.

Kinderen tot 10 jaar:

De kinderen die onder deze categorie vallen passen zich ook snel aan. Bij hen is de integratie en overgang ook vrij makkelijk. Laten wij een voorbeeld geven : Sam 8 jaar zit nu in het derde studiejaar in België. De ouders van Sam hebben beslist om naar Tenerife te verhuizen zodra Sam zijn derde studiejaar heeft volbracht. Ondertussen maakt de mama zich zorgen. Hoe gaat mijn zoon zich kunnen aanpassen, gaat hij dit aankunnen ? Menige mama's hebben al een traantje gelaten, alleen al bij de gedachte aan de eerste schooldag in Tenerife. Hier komen dan ook de nodige schuldgevoelens kijken...Dan is het moment gekomen om even te pauzeren en diep adem te halen. Kinderen zijn een wonder. Ze passen zich razendsnel aan.

Enkele belangrijke tips over de staatscholen in Tenerife:

Het is het Spaanse ministerie van onderwijs dat beslist waar uw kind naar school zal gaan. En dit is altijd in de gemeente waar je woont of bent ingeschreven. Indien je om één of andere reden wenst dat je kind in een ander gemeente naar school gaat (bvb omdat daar ook een Belgisch kind van dezelfde leeftijd zit) is hier wel een mouw aan te passen. Contacteer ons hierover.De inschrijvingen van de kinderen in de school gebeuren ALTIJD tijdens de maand maart. Indien je nog geen NIE kaart hebt kan je het vergeten je kind in te schrijven. Een doktersbezoek van uw kind is verplicht. De invulformulieren krijg je mee van de school.

Over het onderwijs

Algemeen: In Spanje zijn kinderen schoolplichtig van 6 tot 16 jaar. Voor de leeftijd van 6 jaar is er het kleuteronderwijs. Het schooljaar loopt van september tot juni met vakantieperiodes met Kerstmis (2 weken) , Pasen (1 week) en de zomervakantie (juli en augustus : 11 weken). Behalve openbare scholen zijn er ook privé scholen waarvoor men een aanzienlijk inschrijvingsgeld en maandelijkse kosten dient te betalen.

Tijdelijk studeren in Spanje als EU inwoner Indien u in Spanje wenst te studeren en de duurtijd is langer dan 3 maanden, hoeft u toch geen residentiekaart of inschrijvingsattest te hebben. Indien men dit toch wenst kan men een residentiekaart krijgen. Men dient wel in het bezit te zijn van een document dat bewijst dat men ingeschreven is in een Spaanse onderwijsinstelling en dat moet afgeleverd zijn door die instelling met de vermelding van de duurtijd van de studies. Indien het land van origine geen wederkerige overeenkomst heeft met Spanje dan is u niet in regel met de sociale zekerheid en moet men een private ziekteverzekering hebben. Zowel inwoners uit de EU als niet-inwoners van de EU moeten een bewijs leveren van voldoende financiële middelen. Uitzonderlijk kunnen studenten de toelating krijgen voor een part-time job. Daarvoor heeft men een werkvergunning nodig en dient u de autoriteiten te bewijzen dat de job een overeenkomst heeft met de studies en dat u de verdienste niet nodig heeft om van te leven. Vóór de start van de job moet u de toelating hebben van de Vreemdelingen-dienst (Oficinas de Extranjeros) of van het Ministerie van Arbeid.

De inrichting van het Spaans onderwijssysteem is een beetje gelijklopend met wat wij al kennen.

Het lager onderwijs of "Enseñanza Primaria Obligatoria". Dit onderwijs heeft 3 tweejarige cyclussen van 6 tot 12 jaar. Op het einde van het lager onderwijs ontvangen de leerlingen een schoolrapport. Zij die geslaagd zijn behalen een Titulo de Graduado Escolar. Zij kunnen dan naar:

Het middelbaar onderwijs, Enseñanza Secundaria Obligatoria. Dit zijn twee cyclussen van elk 2 jaar dus van 12 tot 16 jaar. Hier krijgt men een Titulo de Graduado en Educación Secundaria. Ook eindigt de verplichte schooltijd.

Nadien kan gekozen worden voor ofwel het Bachillerato ofwel een Formación Profesional, dit is een beroepsopleiding. In beide gevallen duurt deze periode 2 jaar, dus van 16 tot 18 jaar. Het diploma geeft toegang tot de arbeidsmarkt, tot een hogere beroepsopleiding, tot kunstopleidingen en tot universitaire studies.

De toelating tot de universiteit wordt bepaald door de resultaten van een toelatingsexamen, dat ook verplicht is voor buitenlanders. De aankondiging van dit examen verschijnt in het Spaans Staatsblad. Buitenlandse studenten die zich willen inschrijven voor een Spaanse universiteit kunnen deze proef eventueel afleggen op de Spaanse ambassade in hun land. Men moet op voorhand inschrijven en het programma verschijnt eveneens in het Staatsblad.

Voor meer inlichtingen in verband met deze proef kan men contact opnemen in België: Ambassade van Spanje - Consejeria de educación y Ciencia - Bischoffsheimlaan 39 bus 15-16 - 1000 Brussel telefoon: 00 32 (0)2 223 20 33 telefax: 00 32 (0)2 223 21 17 mail: consejeriabelgica.be@mec.es website: http://www.sgci.mec.es/be

Onderwijsinstellingen

Openbare instellingen: Deze zijn gratis, hoewel sommige kosten toch in rekening gebracht worden (schoolboeken, maaltijden, buitenschoolse activiteiten, enz). Soms zijn er extra cursussen Spaans voor buitenlandse leerlingen. Gesubsidiëerde instellingen: Dit zijn privéscholen die afhangen van diverse instanties, zoals religieuze organisaties. Zij zijn door de staat erkend en ontvangen aldus subsidies van de regio's waar ze gelegen zijn. De kosten liggen hoger dan in het openbaar onderwijs en er zijn maandelijkse kosten welke moeten betaald worden. Het overgrote deel van deze instellingen geeft katholiek onderwijs.

Privé instellingen: In Spanje zijn er tal van privéscholen en universiteiten. De programma's van de meeste zijn erkend door de Spaanse overheid. Maar het is absoluut noodzakelijk zich te informeren over deze erkenning. De studiekosten zijn zeer hoog en er zijn lange wachtlijsten. Men moet dus zo vroeg mogelijk beginnen met de inschrijvingsformaliteiten.

Diplomas Dit thema is heel ruim en is heel complex. Daardoor geven wij hier enkel de belangrijkste informatie.

Lager en secundair onderwijs

Tussen Spanje en België bestaat een overeenkomst waardoor elk gestudeerd studiejaar waarvoor de student geslaagd is, gelijkgesteld wordt met hetzelfde studiejaar in het andere land, dit tot op het einde van het secundair. De aanvraag wordt ingediend door de gekozen onderwijsinstelling. De nodige documenten moeten voor erkenning voorgelegd worden aan de bevoegde diensten in België vóór inlevering bij de onderwijsinstelling in Spanje. Vooraleer een kind in te schrijven, moet het zijn voorgaande schoolresultaten laten homologeren bij de onderwijsinspectie in Spanje. De school zorgt voor deze procedure. Alle documenten moeten vertaald worden naar het Spaans door een beëdigde vertaler. Men kan meer informatie vinden op de Vlaamse website:

http://www.ond.vlaanderen.be

In Spanje kan u meer informatie vinden op de website: http://www.mec.es/mecd/titulos/index.html