Tussen België/Nederland en Spanje bestaat er een verdrag dat dubbele belasting moet vermijden.

De lidstaten van de Europese Unie hebben fiscale verdragen ondertekend met als doel een dubbele belasting te vermijden. Deze verdragen maken het ook mogelijk vast te stellen wat het juiste "fiscale adres" is van een persoon. Dit is vooral van belang wanneer de wetgeving van het gastland en die van het land van herkomst, beiden een persoon beschouwen als ingezetene. Als "fiscaal resident" in een land dat lid is van de EU, dient een persoon in het desbetreffende land, over alle inkomsten belastingen te betalen (Universele inkomsten), en zeker wanneer genoemde inkomsten ook in een ander land als belastbaar zouden kunnen worden beschouwd.

Foto 117

De fiscaliteit in Tenerife

Woont u in TENERIFE dan vindt u hier enkele punten die geregeld zijn door dit verdrag:

  • Lonen worden belast in de staat van verblijf.

  • Werknemers en zelfstandigenpensioenen worden eveneens belast in de staat van verblijf.

  • Overheidspensioenen blijven in België belastbaar. Heeft u de dubbele nationaliteit, dan wordt u belast in Spanje.

Voor uw Spaanse belastingsaangifte moet men zich identificeren met zijn NIE nummer. Vroeger was men verplicht een fiscaal vertegenwoordiger te hebben die uw belastingsaangifte indient. De meeste mensen maken nu nog steeds gebruik van zijn diensten. Deze vertegenwoordiger is ook geheel verantwoordelijk voor de aangifte welke hij indient.

**OPGELET: **Anders dan in België stuurt de belastingsdienst u geen aangifteformulier. Men moet het zelf afhalen bij de belastingsdienst of in een tabakszaak (estanco). De website van de Spaanse belastingsdienst is: https://www.agenciatributaria.es

Het Spaanse belastingstelsel bestaat hoofdzakelijk uit twee soorten belastingen:

De directe of persoonlijke belastingen:

Deze belastingen hebben betrekking op het vermogen en het genoten inkomen. Onder deze categorie vallen de Inkomstenbelasting (Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas IRPF), Vennootschapsbelastingen (Impuesto de Sociedades), Belastingen op Donaties (Impuesto de Donaciones) en de Vermogensbelasting (Impuesto de Patrimonio).

De indirecte of werkelijke belastingen:

Deze belastingen worden geheven over het handelsverkeer, de consumptiemaatschappij en de bestede inkomens. Hieronder vallen de BTW (IGIC), Overdrachtsbelasting (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales), de belasting over Gedocumenteerde Juridische Handelingen (Actos Jurídicos Documentados), en de Bijzondere Belastingen (Impuestos Especiales).Rijksbelastingen, Autonome en Lokale Belastingen

Onder Rijksbelastingen vallen de volgende heffingen:

De Inkomstenbelasting (Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas, IRPF). De heffing van deze belasting ligt voor een gedeelte in handen van de Autonome Gewesten.Vennootschapsbelasting (Impuesto sobre Sociedades, IS). Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) (ICIG), Bijzondere Belastingen (Impuestos Especiales, ( IE).

Belastingen die worden geheven door de Autonome Gewesten zijn:

Vermogensbelasting (Impuesto sobre el Patrimonio, IP), Successierechten en Belastingen op Donaties (Impuesto sobre sucesiones y Donaciones, ISD)Overdrachtsbelastingen (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, ITP) en Belasting op Gedocumenteerde Juridische Handelingen (Actos Jurídicos Documentados, AJD)Belasting op Kansspelen (Tributos sobre el Juego)

De meest voorkomende lokale belastingen zijn de volgende:

OZB (Impuestos sobre Bienes Inmuebles, IBI), Belasting op Economische Activiteiten (Impuesto de Actividades Económicas, IAE), Motorrijtuigenbelasting (Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica o de Circulación), Leges en Gemeentelijke Belstingen (Tasas y Precios Públicos)

Foto 118

Rijksbelastingen

  • Inkomstenbelasting (Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas, IRPF).De Inkomstenbelasting kenmerkt zich door het feit, een directe, persoonlijke en subjectievebelasting te zijn, die het totaal aan netto verdiensten en de groei van het vermogen belast. Deze belasting belast dus het financiële vermogen van de belastingbetaler.

  • Vennootschapsbelasting (Impuesto sobre Sociedades, IS)Het gaat om een directe belasting van persoonlijke aard die de inkomsten van vennootschappen en overige juridische beleidsorganen, die niet in aanmerking komen voor betaling van de IRPF, belast. Ook beleidsorganen zonder wettelijke persoonlijkheid vallen onder deze heffing. De bedrijfswinsten worden belast. Het belastbare aspect ligt in het genereren van inkomsten, en bedrijven die hiervoor in aanmerking komen zijn zowel handels- als burgerlijke maatschappijen, tijdelijk gefuseerde bedrijven, verschillende beleggingsfondsen evenals pensioenfondsen.

Belasting Toegevoegde Waarde (Impuesto sobre el Valor Añadido, IVA)Deze indirecte belasting valt onder de consumptiemaatschappij. Belast worden de leveringen van goederen en diensten door bedrijven of professionelen, de Intracommunitaire betrekkingen en de invoerrechten. De ICIG wordt opgelegd aan de eindconsument en niet aan de bedrijven of professionelen. Zij verhalen over het algemeen de ICIG op hun cliënten en op die manier compenseren zij de door hun leveranciers aan hen opgelegde ICIG (BTW).

Foto 119

Belastingen die worden geheven door de Autonome Gewesten

**Vermogensbelasting (Impuesto sobre el Patrimonio, IP), **

Het betreft een belasting die periodiek wordt opgelegd en wordt geheven over het netto vermogen van personen. Het belastbare aspect ligt in de eigendomstitel van goederen en financiële rechten (op deze manier worden persoonlijke of familiaire rechten uitgesloten). Er vindt aftrek plaats van de lasten en bezwaren die tot waardevermindering leiden en ook van de schulden en persoonlijke verplichtingen waaraan de belastingplichtige moet voldoen. Deze belasting is van oplopende aard, d.w.z., de belasting wordt hoger naar mate het belastbare bedrag stijgt.

Successierecht en Belastingen op Donaties of (Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, ISD)Dit is een indirecte, subjectieve belasting, die opgelegd wordt over de lucratieve waardetoename van het vermogen van personen die kan ontstaan uit het verkrijgen vaneen erfenis, legaten of donaties. Deze belasting wordt ook geheven over bedragen die begunstigden van een levensverzekering ontvangen, in ieder geval, als deverzekeringnemer een andere persoon is dan de begunstigde.

Overdrachtsbelasting (Impuesto sobre la Transmisiones Patrimonilaes, ITP) en Belasting op Gedocumenteerde Juridische Handelingen(Actos Jurídicos Documentados, AJD)Deze belasting kent drie belastbare componenten:

  • Belasting op vermogensoverdracht die het burgerlijke verkeer belast, hetgeen als aanvulling dient van de belasting op het handelsverkeer die vervat zit in de BTW.

  • Belasting op de overdracht van vennootschappen die de belangrijkste vormen van bedrijfsfinanciering belast. Deze belasting vloeit voort uit de overeenkomstentussen vennootschapen en, over het algemeen, uit de omzettingen van vermogen die ermee gepaard gaan.

  • Belasting op gedocumenteerde juridische handelingen, die het redigeren van bepaalde notariële, zakelijke en administratieve documenten belast.

Lokale Belastingen

OZB (Impuesto sobre Bienes Inmuebles, IBI).Deze belasting, ook bekend als de contributie "Contribución", wordt geheven over het bezit van onroerende zaken, rustiek of stedelijk. De belasting wordt berekend over de kadastrale waarde van het onroerend goed, (i.e. de waarde van het gebouw en het perceel), en komt voor rekening van de eigenaar van het desbetreffende Onroerend Goed. De hoogte van de heffing is afhankelijk van het aantal inwoners in de Gemeente waar het onroerend goed zich bevindt.

Belasting op Economische Activiteiten (Impuesto de Actividades Económicas, IAE)Deze belasting wordt geheven over bedrijfsmatige, professionele of artistieke economische activiteiten, wel of niet uitgevoerd in een bepaalde plaats, en wel of niet gespecificeerd in belastingtabellen. De belasting is gerelateerd aan de productie of distributie van goederen en diensten.

Motorrijtuigenbelasting (Impuesto sobre Vehículos de TracciónMecánica o de Circulación, IVTM)

Genoemde belasting wordt geheven over het bezit van geregistreerde gemotoriseerde voertuigen, onafhankelijk van de klasse en categorie, die geschikt worden bevondenvoor deelname aan het wegverkeer op openbare wegen. Gemeenten hebben het recht de desbetreffende tarieven aan te passen aan het aantal inwoners.

Gemeentelijke Belastingen / Leges (Tasas y Precios Públicos)Dit zijn gemeentelijke belastingen die geheven worden over de uitvoering van publieke dienstverleningen. Hieronder vallen, onder andere, het innen van gelden voorparkeerplaatsen, de vuilnisophaaldienst, abonnementen op gemeentelijke zwembaden, het gebruik van de bibliotheek . Samengevat, een bijdrage voor het uitvoeren van bepaalde gemeentelijke diensten.

(update 13/03/19)

Neem ook eens een kijkje op onze vastgoedpagina te koop in Tenerife